Day9 1 Jan 2020 เริ่มวันแรกของปี ร้านค้าหยุดกันกว่าครึ่งเมือง

คนหนาแน่นที่ย่านที่เปิดให้บริการ ไปวัดกันแต่เช้า เบียดคนในถนนนากามิเสะ อย่างกับเป็นสงกรานต์เมืองไทย ปิดถนนย่านอาซากุสะ เดินกันสนุกเลยบนถนนใหญ่ แวะไปเยือนโตเกียวสกายทรี และย่านรปปงหงิส์ ยามกลางวัน ^^ #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *