Day12 4 Jan 2020 ออกนอกโตเกียว ตะลุยภูเขาหิมะ

ตะลุยภูเขาหิมะ ที่กาล่ายูซาว่า หิมะตกพอดี ตกแรงด้วย คล้ายฝนฝุ่นสีขาวๆ ที่ละลายเมื่อกระทบใบหน้า ขากลับ แวะไปที่ เอจิโกะยูซาว่า ทานราเม็งอร่อย นั่งเล่นที่ร้านขนมสาเก รอรถไฟชินคันเซ็นกลับโตเกียว ^^ #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *