Day10 2 Jan 2020 เก็บตกย่านฮิป

แวะนากาเมกูโระ เดินจิยูกาโอกะ ส่องชิโมคิตะซะวะ ต่อโอไดบะ จบที่โอเอโดะออนเซ็นโมโนกาตาริ ^^ #JayJarernInJapan2019to2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *