New friend, coach K

ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ที่เป็นทั้งคนดิจิทัล และเป็นเทรนเนอร์สอนให้คนมีรูปร่างดี โค้ชเค แห่ง FitTerminal คุยกันมากมาย สนุกสนาน ทำให้ได้ทบทวน เรื่องการตลาด ดิจิทัล และอีกหลายเรื่อง 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *