resources in life is time

ทรัพยากรในชีวิตที่สำคัญ ทุกอย่าง สร้างขึ้นจากศูนย์
– “ชีวิต” คือ สุขภาพร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนมี และเสื่อมถอยไปตาม “เวลา” ที่ผ่านไปเรื่อยๆ

– “เวลา” จึงเป็นทรัพยากรตั้งต้น ที่ทุกคน “มี” ไม่ต้องซื้อหา … ใช้ไปทำอะไรบ้าง?
ใช้เวลา “ทำ” งาน เพื่อ หา “เงิน” เพื่อตัวเอง
ใช้เวลา “ทำ” งาน เพื่อ สร้างประโยชน์ ให้กับ สังคม ชุมชน ประเทศ
ใช้เวลา “ทำ” สิ่งที่เลือก เพื่อเติมเต็มชีวิต เป้าหมายของชีวิต
ใช้เวลา “ทำ” ชีวิตให้แข็งแกร่ง คือ พัฒนา สติ สภาพร่างกาย ความรู้ และ ความสัมพันธ์ ให้แข็งแกร่ง [credit: 7habits ข้อ 7th Sharpen the saw ลับเลื่อยให้คม]

– “เงิน” ใช้ดำรงชีวิต ดูแลครอบครัว ซื้อหาความสุข ช่วยเหลือรักษาตัวเอง และสังคมหรือชุมชน

*** สิ่งที่เราสร้างเองได้ ไม่ต้องใช้เงิน ***
ใช้ “ความคิด และ จิตใจ” เป็นวัตถุดิบ ในการสร้าง
– ความสุข [Happiness] ความสุขมีหลายรูปแบบ เกิดที่ใจ ความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ ความสุขกับสิ่งที่ได้มา ความสุข แปรไปตาม การตั้งเป้าหมายของชีวิต และการให้คำจำกัดความของ “ความสุข” ของคน ที่ไม่เหมือนกัน คนเราเลือกได้ ว่าอยากจะมี ความสุข หรือมี ความทุกข์ ในใจ

– กำลังใจ [Encouragement] พลังบวกที่ทำให้ลุกขึ้นยืนได้แม้ล้มเหลว การตระหนักถึง “เป้าหมาย” ทำให้เกิด “ความพยายาม” ในการจะ “ทำ” ต่อ การเรียนรู้ว่า เรื่องล้มเหลวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เกิดขึ้นกับคนที่ “ประสบความสำเร็จ” มาแล้วทั้งสิ้น สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น ให้ตนเองจากการรับรู้ ในชีวิตของผู้อื่น ที่ลำบากกว่าตนเอง ในมุมมองที่เหมาะสม เพราะไม่มีใครที่มีแต่ความสุข ทุกคนล้วนมีทุกข์มีปัญหา แม้คนที่น่าอิจฉาที่สุดก็ยังมีความทุกข์ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ชีวิตของเราย่อมหาความสุขได้เสมอในมุมมองที่เหมาะสม

ใช้ “เวลา” เป็นวัตถุดิบในการสร้าง
– สติ [Mind] ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้เราประคองชีวิต ตัดสินใจ ที่จะ “ทำ” สิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ไปเดินออกนอกเส้นทางที่จะไปสู่ “เป้าหมาย” ของชีวิตที่เลือก เข้าใจชีวิต
– สภาพร่างกาย [Body] ที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะทำให้เราสามารถนำ เวลา มาใช้ “ทำ” อย่างอื่นต่อไปได้ และทำให้เวลาที่มี ไม่ถูกลดทอนเร็วเกินไป
– ความรู้ [Brain] จะช่วยให้ ใช้เวลาในการ “ทำ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อย ได้ผลลัพธ์มาก เข้าใจการทำสิ่งต่างๆ
– ความสัมพันธ์ [Heart] ครอบครัว คนรัก ที่แข็งแกร่ง จะช่วยเป็นกำลังใจ และเกื้อหนุนประคับประคอง ชีวิตที่กำลัง “ทำ” ตามเส้นทางที่เลือก เพื่อผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปตามทางสู่เป้าหมาย

*** ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายของชีวิต ***
“Passion” ความหลงไหล : ความชื่นชอบ ต่อ เรื่องต่างๆ ทำให้เกิดความสนุก ทำให้รู้สึกดี ทำให้รู้สึกมีความสุข ความมั่นใจ ความภูมิใจ เมื่อได้ทำ ได้มา ได้อยู่กับมัน ได้ใช้เวลากับมัน
“Cause” สาเหตุ : เหตุผล ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในการที่จะทำสิ่งใด เพื่อตัวเอง เพื่อคนอื่น
“Motivation” แรงจูงใจ : การมี เหตุผล ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในการที่จะทำสิ่งใด เพื่อตัวเอง เพื่อคนอื่น (การมี Cause ที่ทำให้เกิดการ กระทำ)
“Goal” เป้าหมาย(ชีวิต) : เหตุผล ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในการใช้ชีวิต ที่เลือก
“Effort” ความพยายาม : การใช้เวลากับการทำอะไร การไม่ล้มเลิกแม้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง การต่อสู้ การทำเพิ่ม การทำใหม่ แก้ไข ลองผิดลองถูก
>> Goal ของชีวิต อาจเกิดจาก Passion หรือ Cause ที่ทำให้เกิด Motivation และนำไปสู่การมี Effort ในการ “ทำ” เพื่อให้บรรลุ Goal ที่เลือก <<
#life #marketing #7habits #obp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *