Living with present and future

อดีต สวยงาม และ สอนให้เราเรียนรู้ และจดจำ

ปัจจุบัน คือ ความจริง ที่ทรงคุณค่า

อนาคต คือ สิ่งที่เหลืออยู่ คือโอกาส ที่จะแก้ไข พัฒนา สร้างสรรค์ บรรลุ ที่ไม่แน่นอน

เวลา เป็นทรัพยากรที่เป็นของทุกคน ไม่ต้องแก่งแย่งกัน มีจำกัด และทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตของแต่ละคน.

อย่าเสียเวลากับอดีตที่ผ่านไปแล้ว แต่ใช้เวลากับปัจจุบันให้คุ้มค่า.

เจ เจริญ.

17 มิ.ย. 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *